Bí truyện

Âm mưu của Ash

am muu cua ash
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho tất cả thành viên trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% sát thương của Mukai trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% hút máu của Ash trong tất cả chế độ

Long hổ quyền

long ho quyen
Lv 1: Giảm 40% thời gian chờ của chế độ Phá máy bán lon exp
Lv 3: Tăng 5% công cho các võ sĩ trong vượt 60 tầng tháp
Lv 5: Tăng 15% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 180 thủ cho các võ sĩ kĩ trong toàn bộ chế độ
Lv 9: Tăng 15% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ vệ trong toàn bộ chế độ
Lv 13: Tăng 5% sản lượng thu được trong chế độ Phá máy bán lon exp
Lv 15: Tăng công cho các võ sĩ đả trong toàn bộ chế độ
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 15% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 150 công cho các võ sĩ nam trong toàn bộ chế độ
Lv 25: Tăng 2.5% thủ cho các võ sĩ trong vượt 60 tầng tháp
Lv 27: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nữ trong toàn bộ chế độ
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 2.5% HP cho các võ sĩ trong vượt 60 tầng tháp
Lv 33: Tăng 2% sát thương cho Ryo và King trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 2% sát thương chí mạng cho Robert trong tất cả chế độ

Kế hoạch Clone

ke hoach clone
Lv 1: Tăng 2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương mất kim cương trong toàn bí truyện
Lv 3: Tăng 2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương mất kim cương trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ kĩ trong toàn bộ chế độ
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ vệ trong toàn bộ chế độ
Lv 13: Tăng 2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương mất kim cương trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ đả trong toàn bộ chế độ
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 150 công cho các võ sĩ nam trong toàn bộ chế độ
Lv 25: Tăng 800 HP cho các võ sĩ trong toàn bộ chế độ
Lv 27: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nữ trong toàn bộ chế độ
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương mất kim cương trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 2.5% sát thương của Whip trong toàn bộ chế độ
Lv 35: Tăng 2% tỷ lệ khống chế của Krizalid trong toàn bộ chế độ

Samurai Spirit giáng lâm

samurai
Lv 1: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 3: Tăng 3% sát thương cho các võ sĩ nữ mà mình sở hữu trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 13: Tăng 5% tỷ lệ rơi đá cường hoá trong màn chính
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ đả trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 0.75% kháng sát thương của Goenitz trong game
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 150 công cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 25: Tăng 50 nộ khi nhận sát thương trong bí truyện này
Lv 27: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho toàn bộ võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 5% sát thương cho các võ sĩ nữ mà mình sở hữu trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 5% công cơ bản của Ukyo, Nakoruru, Haohmaru trong game
Lv 35: Tăng 0.75% sát thương của Orochi trong game

Phương trình thức của nữ

phuong trinh thuc cua nu
Lv 1: Giảm 40% thời gian chờ của chế độ Nữ vs Nữ
Lv 3: Tăng 6% chí mạng của các võ sĩ nữ mà mình sở hữu trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 15% công, thủ, HP cho các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 180 thủ cho các võ sĩ đả trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 13: Tăng 12.5% phần thưởng trong chế độ Nữ vs Nữ
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 50 nộ khi nhận sát thương trong bí truyện này
Lv 27: Tăng 150 công cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP cho các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 5% kháng chí mạng của các võ sĩ nữ trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 5% công cơ bản của King, Mai, Yuri trong game
Lv 35: Tăng 50 hồi nộ của Mai trong game

Cuộc đời của Rugal

cuoc doi rugal
Lv 1: Giảm 40% thời gian chờ của chế độ Tháo xe vàng
Lv 3: Tăng 6% tỷ lệ đỡ đòn của các võ sĩ nam trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ của các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP của các võ sĩ đả trong game
Lv 13: Tăng 5% sản lượng nhận được trong chế độ Tháo xe vàng
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ của các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 50 nộ khi tấn công trong bí truyện này
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 5% tỷ lệ đỡ đòn của các võ sĩ nam trong toàn bộ bí truyện
Lv 33: Tăng 4% sát thương tuyệt kỹ của Mature và Vice trong game
Lv 35: Tăng 2% hút máu cơ bản của Rugal trong game

Quá trình hình thành Đội Hàn Quốc

doi han quoc
Lv 1: Giảm 20% thời gian chờ của chế độ Phá máy bán lon exp
Lv 3: Tăng 3% tỷ lệ đỡ đòn của các võ sĩ nữ trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ của các võ sĩ kĩ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 13: Tăng 5% sản lượng nhận được trong chế độ Phá máy bán lon exp
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ đả trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 150 công cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 50 nộ khi tấn công trong bí truyện này
Lv 27: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 5% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của các võ sĩ nữ trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 3% tỷ lệ đỡ đòn của Chang, Kim trong game
Lv 35: Tăng 5% công cơ bản của Choi trong game

Cơn giận dữ của thiết quyền

thiet quyen
Lv 1: Giảm 40% thời gian chờ của chế độ Khiêu chiến bản sao
Lv 3: Tăng 6% chí mạng của các võ sĩ nam trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 15% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 180 thủ cho võ sĩ đả trong tất cả chế độ
Lv 9: Tăng 15% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 2700 HP cho võ sĩ kĩ trong tất cả chế độ
Lv 13: Tăng sản lượng quà nhận được trong chế độ Khiêu chiến bản sao
Lv 15: Tăng 225 công cho võ sĩ vệ trong tất cả chế độ
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 900 HP cho võ sĩ nam trong tất cả chế độ
Lv 25: Tăng 100 nộ khởi điểm cho các võ sĩ phe ta trong bí truyện này
Lv 27: Tăng 150 công cho võ sĩ nữ trong tất cả chế độ
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 5% kháng chí mạng cho võ sĩ nam trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 3% xuyên đỡ đòn cho Ralf và Clark trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 2.5% sát thương tuyệt kỹ của Leona và Heidern trong tất cả chế độ

Mưu đồ của Nests

muu do cua nests
Lv 1: Giảm 40% thời gian chờ của chế độ Tháo xe vàng
Lv 3: Tăng 2.5% công của võ sĩ trong Vượt tháp 60 tầng
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ của võ sĩ vệ trong tất cả chế độ
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP của võ sĩ đả trong tất cả chế độ
Lv 13: Tăng sản lượng nhận được trong chế độ Tháo xe vàng
Lv 15: Tăng 225 công cho võ sĩ kĩ trong tất cả chế độ
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực của phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ của võ sĩ nam trong tất cả chế độ
Lv 25: Tăng 2.5% thủ của võ sĩ trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 27: Tăng 900 HP của võ sĩ nữ trong tấy cả chế độ
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 2.5% HP của võ sĩ trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 33: Tăng cho K’ 50 nộ khởi điểm trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% xác suất trung độc chiêu của Kula trong tất cả chế độ

Sáng thế

sang the
Lv 1: Giảm 20% thời gian chờ của chế độ Khiêu chiến bản sao
Lv 3: Tăng 2.5% công cho các võ sĩ trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 7: Tăng thủ cho võ sĩ đả trong tất cả chế độ
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho võ sĩ kĩ trong tất cả chế độ
Lv 13: Tăng 12.5% phần thưởng của chế độ Khiêu chiến bản sao
Lv 15: Tăng công cho võ sĩ vệ trong tất cả chế độ
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 900 HP của võ sĩ nam trong tất cả chế độ
Lv 25: Tăng 2.5% thủ của võ sĩ trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 27: Tăng 150 công của võ sĩ nữ trong tất cả chế độ
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của các võ sĩ trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 2.5% HP của võ sĩ trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 33: Tăng 2.5% tỷ lệ đỡ đòn của Zero trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% sát thương của Igniz trong tất cả chế độ

Sóng Kaiser

song-kaiser
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho tất cả thành viên trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% kháng sát thương tuyệt kỹ của Adelheid trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% sát thương tuyệt kỹ của Omega Rugal trong tất cả chế độ

Thức tỉnh

bi truyen thuc tinh
Lv 1: Giảm 20% thời gian chờ của chế độ Nữ vs Nữ
Lv 3: Tăng 2.5% công của toàn bộ thành viên trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ đả trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ kĩ trong gane
Lv 13: Tăng 12.5% phần thưởng của chế độ Nữ vs Nữ
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ đả trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 2.5% thủ của toàn bộ thành viên trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 27: Tăng 150 công cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: Tăng 2.5% HP của toàn bộ thành viên trong Vượt 60 tầng tháp
Lv 33: Tăng 2.5% tỷ lệ xuyên đỡ đòn của Leona trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% sát thương của Leona Dị trong tất cả chế độ

Đội Yagami

doi yagami 2
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho các võ sĩ trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 2% tỷ lệ khống chế của Vice XIII trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% tỷ lệ hút máu của Mature XIII trong tất cả chế độ

Đội từ quá khứ

bi truyen doi tu qua khu
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho các võ sĩ trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% kháng sát thương của Elisabeth trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% sát thương của Kyo Hỏa Viêm trong tất cả chế độ

Nuôi dạy sói

nuoi day soi
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho các võ sĩ trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% sát thương của Rock trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% tỷ lệ chí mạng của Terry XIII trong tất cả chế độ

C.Y.S

bi truyen cys
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho các võ sĩ trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% sát thương của Yashiro Thổ 02 UM trong tất cả chế độ
Lv 35: Tăng 1.5% tỷ lệ chí mạng của Shermie Lôi 02 UM trong tất cả chế độ

Phục thù

299297538_799206077742920_3086250242186400875_n2
Lv 1: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 3: +2.5% tỷ lệ x2 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 5: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 7: Tăng 90 thủ cho các võ sĩ vệ trong game
Lv 9: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 11: Tăng 1350 HP cho các võ sĩ đả trong gane
Lv 13: +2.5% tỷ lệ x3 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 15: Tăng 225 công cho các võ sĩ kĩ trong game
Lv 17: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 19: Tăng 50 uy lực cho phe ta
Lv 21: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 23: Tăng 60 thủ cho các võ sĩ nam trong game
Lv 25: Tăng 100 công cho các võ sĩ trong game
Lv 27: Tăng 900 HP cho các võ sĩ nữ trong game
Lv 29: Tăng 7.5% công, thủ, HP của toàn bộ thành viên trong bí truyện này
Lv 31: +1.5% tỷ lệ x5 khi mở các rương miễn phí trong toàn bí truyện
Lv 33: Tăng 1.5% kháng sát thương của Ryuji XIV trong tất cả chế độ
Lv 35: Sẽ kích hoạt sau khi võ sĩ bí ẩn xuất hiện