Bản quyền & Liên hệ

Liên hệ qua email:

Bản dịch kỹ năng, tính năng và sự kiện: Buu – facebook hoặc group hoặc fanpage
Bản dịch “Có thể bạn thừa biết”: Gà Rán – group qv 98
Bản dịch “Quote”: NoOu Hito – group qv 98